Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BELEJOVÁ, Martina. Corporate culture v praxi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 780-789. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 2. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture - firemná kultúra, jej medzinárodné dimenzie : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2012. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture v praxi slovenských firiem. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 24-28. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 4. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture ako kľúčový faktor úspešnej podnikateľskej stratégie v nových podmienkach vytvorených hospodárskou krízou. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 7-18. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 5. BELEJOVÁ, Martina. Súčasné trendy v Corporate Culture. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 17-19. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 6. BELEJOVÁ, Martina. Corporate culture in companies operating on the Slovak market. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 75-81. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 7. BELEJOVÁ, Martina. Firemná kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody a jej úroveň v slovenských firmách. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 306-311. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 8. BELEJOVÁ, Martina - BRYNKUSOVÁ, Barbora. Význam Corporate culture v období súčasnej finančno - hospodárskej krízy. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 185-190. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 9. BELEJOVÁ, Martina. Význam manažérskej etiky pri formovaní firemnej kultúry. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2010. ISBN 978-80-554-0294-9, s. 125-127. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 10. BELEJOVÁ, Martina. Bezpečná kultúra ako súčasť corporate culture. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 39-44. VEGA: 1/0803/10.
  článok

  článok