Výsledky vyhľadávania

 1. BUDAY, Jozef. Proces globalizácie a vývoj krízy. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 24-29. Projekt mladých vedeckých pracovníkov 2315024.
  článok

  článok

 2. BUDAY, Jozef. Hospodárska politika orientovaná na dlhodobý ekonomický rast. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-8].
  článok

  článok

 3. BUDAY, Jozef. Znalostná ekonomika ako trend globalizácie. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-9].
  článok

  článok

 4. BUDAY, Jozef. Úloha hospodárskej politiky v procese obnovy ekonomického rastu. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 25-30. VEGA 1/0605/0.
  článok

  článok

 5. BUDAY, Jozef. Reálna konvergencia znalostnej ekonomiky a ťažkého zbrojárskeho priemyslu SR. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 68-81.
  článok

  článok

 6. BUDAY, Jozef. Tri groše a budúci vládcovia. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-8].
  článok

  článok

 7. BUDAY, Jozef. Hospodárska politika SR v období recesie. In Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3132-0, s. 4-20. PMVP 2315018.
  článok

  článok

 8. BUDAY, Jozef. Vzťah znalostnej ekonomiky a výkonnostnej medzery. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3121-4, s. 5-17.
  článok

  článok

 9. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.