Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽI, Peter. Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-20 online.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena - RAFAJ, Oliver. Financial conditions of a city for generating its own development. - Registrovaný: Web of Science. In Public administration 2016. international scientific conference. Public Administration 2016 : proceedings of the 11th international scientific conference: Pardubice, 22nd September 2016. - Pardubice : University of Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0, p. 310-318. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 3. ČERNĚNKO, Tomáš. Efektívnosť miestnej samosprávy 2016 – working paper. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 23-30 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 4. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Aktuálne otázky k rozpočtovému presmerovaniu daní v SR. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1336-9377, 31. október 2014, č. 10, s. 7.
  článok

  článok

 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Usmernenie MF SR k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 1.1.2014. In Verejná správa profi. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 17.2.2014, [s. 1-2], [2, 67 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/usmernenie-mf-sr-k-zakonu-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-ucinne-od-1-1-2014-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbd-51LNPi1K/?query=usmernenie+MF+SR+k+z%E1konu+o+miestnych+daniach+a&serp=1>
  článok

  článok

 6. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Mestá a obce žiadajú vrátiť podiel na daniach na pôvodnú úroveň 70,3 percenta zo súčasných 65,4 percenta. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5968, 25.10.2013, [s. 1 ], [1,05 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/mesta-a-obce-ziadaju-vratit-podiel-na-daniach-na-povodnu-uroven-70-3-percenta-zo-sucasnych-65-4-percenta-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fSNpxrK5kmTm/?query=mest%E1+a+obce+%BEiadaj%FA+vr%E1ti%BB+podiel+na+daniach+na+p%F4vodn%FA+%FArove%F2&serp=1>
  článok

  článok

 7. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Ako je na tom finančné zdravie našich miest a obcí? In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5968, 6.9.2013, [s. 1 ], [2,53 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/ako-je-na-tom-financne-zdravie-nasich-miest-a-obci-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fa0KUnWnmxxT/?query=ako+je+na+tom+finan%E8n%E9+zdravie+na%B9ich+miest+a+obc%ED%3F&serp=1>
  článok

  článok

 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Finančné hospodárenie obcí. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-5968, 14.6.2013, [s. 1-2 online], [3,766 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/financne-hospodarenie-obci-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fXdX_HLPrBKt/?query=finan%E8n%E9+hospod%E1renie+obc%ED&serp=1>
  článok

  článok

 9. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - SOÓSOVÁ, Veronika. Vlastné daňové príjmy miestnych samospráv. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0, s. 66-74. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 10. BALÁŽI, Peter. Miestne dane v rozpočtoch vybraných miest Európy – Paríž. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 2, s. 30-37 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168376/casopis 02-2013.pdf>
  článok

  článok