Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Čile počas druhého prezidentského mandátu Sebastiána Piñeru. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 34- 39.
  článok

  článok

 3. BARTOŠ, Adam. Economic Features of V4 Countries Environment and Impact on the Business. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 33-36. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 4. PRESPERINOVÁ, Marianna et al. Ekonómia a ekonomika : lexikón odbornej terminológie. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. ISSN 1335-1370, 2017, roč. 25, č. 1, s. 171-176.
  článok

  článok

 5. KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Stimulating economic recovery through EA growth poles: call for more directed unconventional monetary policy measures? In Contemporary issues in economy. international conference on applied economics. Contemporary issues in economy : [proceedings of the] 9th international conference on applied economics : Toruń, Poland, 22-23 June 2017. - [Toruń] : [s.n.], [2017]. ISBN 978-83-65605-03-0, p. 163.
  článok

  článok

 6. ČERNĚNKO, Tomáš. Efektívnosť miestnej samosprávy 2016 – working paper. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 23-30 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 7. FIFEKOVÁ, Elena. Hospodársko-politické implikácie inštitucionálnej komplementarity. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 36-50 CD-ROM. VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok

 8. BROCKOVÁ, Ingrid. The Role of Public Administration in Development of Regulatory Framework. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 5. december 2013, Bratislava. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2013. ISBN 978-80-89453-04-07, s. 38-43.
  článok

  článok

 9. BEŇOVÁ, Elena et al. Ekonomika verejného sektora : praktikum. Recenzenti: Viera Cibáková, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 126 s. [6,30 AH]. Ekonómia, 451. ISBN 978-80-8078-537-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 10. CIBÁKOVÁ, Viera et al. Ekonomika verejného sektora. Lektorovali: Mikuláš Sedlák, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 356 s. [17,80 AH]. Ekonómia, 431. ISBN 978-80-8078-473-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]