Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Global Leadership for Working in a Global World. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 47-114 [5,08 AH].
  článok

  článok


 2. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Kompetencie manažérov na rôznych úrovniach manažmentu v závislosti so stupňom kontroly. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 110-117 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. KVAPIL, Roman. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 93-112 [1,57 AH] online.
  článok

  článok


 4. FILO, Peter et al. Talentway & problem-based learning [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dana Zadražilová, Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. e-kniha [229 s., 7,61 AH]. Dostupné na : <https://www.talentway.net/project-based-learning/> ISBN 978-80-972600-1-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kompetencie a požiadavky zamestnávateľských subjektov na absolventov pri vstupe do pracovného procesu. In Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe. - Praha : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-906894-0-4, s. 103-133 [1,74 AH].
  článok

  článok


 6. HLAVATÝ, Ivan. Výučba podnikania pomocou simulácií. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 23-26 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. HLAVATÝ, Ivan. Možnosti využitia systému „Marketplace“ pri výučbe podnikania. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 27-31 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Hodnotenie študentov a miera nejednoznačnosti pri klasifikovaní úrovne ich vedomostí a zručností. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 90-95 online.
  článok

  článok


 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Theoretical starting points and contexts of work evaluation for monitoring and identifying needs of economic education for graduates in doctor of medicine study programmes : labour market requirements and lifeling education II. Scientific reviewers: Miroslava Szarková, Jozef Králik, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. 1st ed. Warszawa : Publishing house Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017. 98 s. [5,47 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-937651-5-7.

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Analysis of the needs for economic education of graduates from selected non-economic health services fields of study. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-21-8, pp. 19-26. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok