Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 142-156 [1 AH].
  článok

  článok

 2. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2016. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [219 s., 11,92 AH]. ISBN 978-80-225-4479-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2015. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [150 s., 9,74 AH]. ISBN 978-80-225-4318-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Ekonomické vedy vo výkonovom financovaní. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 66-73 CD-ROM. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 6. RIZEKOVÁ, Iveta. O tvorbe vedeckého (ekonomického) textu. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 23-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ŠÍP, Roman. Manažment vydavateľsko-tlačiarenského komplexu z pohľadu koncepcie web-to print. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1336-3301, 2015, roč. 12, č. 3, s. 94-101.
  článok

  článok

 8. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Reflections on methods of promoting research at a higher education institution in Slovakia. In A tudomány és gyakorlat találkozása. Kautz Gyula Emlékkonferencia. A tudomány és gyakorlat találkozása : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2014 június 17, Győr. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2014. ISBN 978-615-5391-33-0, s. 1-6 online. Dostupné na : <http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2014/Brevenikova_Daniela.pdf>
  článok

  článok