Výsledky vyhľadávania

 1. ČAPLIAR, Martin. Rast krajnej pravice vo V4 ako bezpečnostné riziko pre jednotlivé štáty. In Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Interpolis, 2018. ISBN 978-80-972673-5-3, s. 62-73.
  článok

  článok

 2. NGUYEN, Thi Thuy Hang. The U.S.-Asean Relations: an Overview. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 69-83.
  článok

  článok

 3. KRÁLIKOVÁ, Kristína. Polícia v Európe a niektoré možné tendencie vývoja jej personálnej základne. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 58-66.
  článok

  článok

 4. VINHA, Luis da. Selling the Arc of crisis: promoting foreign policy change during the Carter presidency. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2016. ISSN 1338-3140, 2016, vol. 16, no. 2, s. 162-189.
  článok

  článok

 5. URDA, Margarita - SHEVELYOVA, Svetlana. Migration policy and national security challenges in globalization conditions. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 157, no. 3-4, pp. 22-24.
  článok

  článok

 6. BARTOŠOVÁ, Hana. Bezpečnost měst a obcí jako součást jejich řízení a rozvoje (závěry regionální konference OSN Evropský Habitat III). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. ISSN 1805-3246, 2016, č. 3, s. 3-14 online.
  článok

  článok

 7. Cultural security of Slovakia in the context of the integration of the Slovak Republic in the EU. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. ISSN 1335-2741, 2015, roč. 18, č. 2, s. 66-87. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209964/MUKHIN.pdf>
  článok

  článok

 8. HOFREITER, Ladislav. Nerovnosť a asymetria bezpečnosti ako konfliktogénne činitele. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok

 9. BUZALKA, Ján. Niektoré prístupy k zaobchádzaniu s bezpečnostnými rizikami v sociálnej sfére. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-89282-88-3, s. 55-60 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LOFFLER, Boris. Teoreticko-právne a spoločenské východiská občianskej bezpečnosti v kontexte realizácie policajnej verejno-poriadkovej činnosti. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-89282-88-3, s. 168-173 CD-ROM.
  článok

  článok