Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEZCHLEB, Kamil - HAJNÁ, Zuzana. Ekonomická analýza a kvantitativní metody při posuzovaní spojování soutěžitelů. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2015. ISSN 1804-1183, 2015, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok

 2. STANKOVIČOVÁ, Iveta - ŘEZÁČ, Martin. Modelovanie rizika v leasingu automobilov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 207-214. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179801/fss0713.pdf>
  článok

  článok

 3. MACHÁČEK, Jaroslav. Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 20-33.
  článok

  článok

 4. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta - HRABLIK, Martin. Kvantitatívne metódy v priemyselných podnikoch. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 4, s. 12-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0160222/PaI_2012_04.pdf>
  článok

  článok

 5. ROHÁČOVÁ, Viera - BOĎA, Martin. Využitie Malmquistovho indexu a obalovej analýzy dát pri hodnotení vývoja technickej efektívnosti podnikov verejnej dopravy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2012. ISSN 1338-6581, 2012, roč. 1, č. 1, s. 159-166.
  článok

  článok

 6. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva. Implementácia faktorovej analýzy v Du Pontovej rovnici. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Apríl.
  článok

  článok

 7. ROHÁČOVÁ, Viera. Aplikácia vybraných prístupov obalovej analýzy dát na meranie eko-efektívnosti cestnej verejnej osobnej dopravy Slovenskej republiky. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s.
  článok

  článok

 8. SIRŮČEK, Pavel. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 2007. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0572-3043, 2011, roč. 19, č. 1, s. 77-86.
  článok

  článok

 9. SLAVÍKOVÁ, Lenka - ŠÍMOVÁ, Tereza - SLAVÍK, Jan. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 8, s. 823-840.
  článok

  článok

 10. UHRINČAŤOVÁ, Eva. Odhad Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie pre poľnohospodárske farmy. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2008. ISSN 1335-6186, 2008, roč. 8, č. 1, s. 44-54.
  článok

  článok