Výsledky vyhľadávania

 1. JANKŮ, Jan. The Conditional political tax cycle: The role of fiscal credibility and transparency. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2016. ISSN 1212-3951, 2016, roč. 19, č. 1, s. 5-14.
  článok

  článok

 2. MIŤKOVÁ, Veronika. The CGE Models parameters estimations techniques. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 1, s. 9-18.
  článok

  článok

 3. SU, Chi-Wei et al. Is there any relationship between producer price index and consumer price index in Slovakia? A bootstrap rolling approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 611-628.
  článok

  článok

 4. MIŤKOVÁ, Veronika. Ekonometrický odhad parametrov produkčnej funkcie modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. YUANDONG, Gao. A spatial econometric study on effects of fiscal and financial supports for agriculture in China. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2013. ISSN 0139-570X, 2013, vol. 59, no. 7, s. 315-332. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/96886.pdf>
  článok

  článok

 6. SIRŮČEK, Pavel. Nositelé Nobeloy ceny za ekonomii pro rok 2012. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0032-3233, 2013, roč. 61, č. 1, s. 134-141.
  článok

  článok

 7. KNEŽNÍKOVÁ, Monika - SISKOVÁ, Denisa. Hodnotenie rizík v lyžiarskom stredisku. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2013. ISSN 1338-435X, 2013, roč. 3, č. 1, s. 24-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174937/VP20131b.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠOLC, Marek. Analýza stromu porúch (FTA) ako jeden z nástrojov manažérstva. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 1-2, s. 22-28.
  článok

  článok

 9. KUBÍK, Rudolf. Kvalita lidského kapitálu a ekonomický růst. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0572-3043, 2013, roč. 21, č. 1, s. 3-12.
  článok

  článok

 10. ŽELINSKÝ, Tomáš. Environmetálna Kuznetsova krivka a pozícia Slovenska a Českej republiky v Európskej únii. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 4-19.
  článok

  článok