Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Demotivovaný zamestnanec, ako vplýva na kolektív? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 16.5.2016, [s. 1-2], [1,90 NS] online.
  článok

  článok

 2. RAKOVSKÁ, Júlia. Meranie a hodnotenie spokojnosti zamestnancov vo výrobnom podniku. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 314-318 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. TOMČÍKOVÁ, Monika. Human resource management with accent on motivation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 9, pp. 157-159 online.
  článok

  článok

 4. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Využitie Maslowovej hierarchie potrieb v praxi. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-564X, 13.1.2015, [s. 1-2], [2,00 NS] online.
  článok

  článok

 5. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Vnútorná motivácia, autonómia a medziľudské vzťahy ako základné prvky súčasného vodcovstva v organizáciách. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 28, s. 31-41.
  článok

  článok

 6. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Posilnenie vnútornej motivácie zamestnancov v podnikoch. In Theory of management 8 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina & Institute of Management by University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1127-9, p. 66-68.
  článok

  článok

 7. REMIÁŠ, Peter. Teórie motivácie zamestnancov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4101-5, s. 92-107 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KOVÁČIK, Michal - RAKOVSKÁ, Júlia. Motivačné a stimulačné aspekty vo vnútropodnikovom manažmente výroby. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-4] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. SITÁŠOVÁ, Jana. Riadenie výkonu obchodného personálu a jeho motivácia cez finančné stimuly. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 4, s. 65-73.
  článok

  článok

 10. ZAGORŠEK, Branislav. Working Hours and Its Impact on Quality of Sleep and Motivation. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014. ISSN 1339-5467, 2014, roč. 2, č. 4, s. 98-110 online. I-14-112-00.
  článok

  článok