Výsledky vyhľadávania

 1. ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky spoločensko-technologických zmien na dopyt po službách : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 3. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 4. HUŠEK, Miroslav. Efektívne využitie IKT a ich vplyv na výkony v službách. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-16] CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 5. RUČINSKÝ, Rastislav - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Knowledge intensive business services. Reviewers: Andrea Bencsik, Peter Mesároš. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2016. [150 s.] [7,06 AH]. ISBN 978-90-822990-5-2.
 6. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KROŠLÁKOVÁ, Monika - LIPČÁKOVÁ, Miriama. Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0205/14, KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 8. TARČA, Alexander. Možnosti využitia cloudových služieb. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 43 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Relationships between innovations and productivity in the services in the Slovak economy. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Technology Management & Innovation. - Santiago : Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios, 2016, vol. 11, no. 2, p. 46-55 online. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Nákup a predaj softvéru cez internet v roku 2015 – dodávanie elektronických služieb. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 13.2.2015, [s. 1], [1,67 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/nakup-a-predaj-softveru-cez-internet-v-roku-2015-dodavanie-elektronickych-sluzieb-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3Ad0mQL3JBZh9mbKTrAPMMA/?query=n%E1kup+a+predaj+softv%E9ru+cez+internet+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok