Výsledky vyhľadávania

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 2. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 3. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ERIH PLUS. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  časopis

  časopis

 4. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. ČasOpis : študentský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-9593. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/StudentskyOdbornyCasopis
  časopis

  časopis

 6. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis

 7. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-0448. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  Verejná správa

  časopis

 8. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 6x ročne. ISSN 1337-2459
  časopis

  časopis

 9. Územná samospráva. Žilina : MUNICIPALIA. 6x ročne. ISSN 1336-6475
  časopis

  časopis

 10. Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vláda Slovenskej republiky. 26x ročne. ISSN 1335-7883. Dostupné na : http://www.civil.gov.sk/casopis.htm
  časopis

  časopis