Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ČURNÁ, Veronika - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Triticum dicoccon (Schrank) - hospodársky významné znaky a vlastnosti, možnosti jej využitia. Recenzenti: Jan Moudrý, Peter Kovačik. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 109 s. [6,04 AH]. ITMS 26220220115. ISBN 978-80-552-1770-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BARTOŠ, Adam. Možnosti rozvoja malých podnikov vo vybranom odvetví na Slovensku. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 67-72. VEGA 1/0709/15, 50%, VEGA 1/0128/15, 50%.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav. Vybrané faktory rozvoja poľnohospodárstva Slovenskej republiky hodnotené prostredníctvom ekonomických ukazovateľov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 87-99. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 4. GAJDOVÁ, Denisa. Podnikanie jednotlivca v poľnohospodárstve - komparácia s ostatnými právnymi formami podnikania na Slovensku. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 119-130. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Súčasnosť a perspektívy rozvoja v odvetví slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 101-109. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena - SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Využívanie podpory podnikania v slovenskom poľnohospodárstve. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 111-118. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 7. BARTOŠ, Adam. Vývoj zamestnanosti a kvalifikačnej štruktúry pracovníkov v poľnohospodárstve SR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 139-143. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 8. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Nutričná kvalita netradičných cereálií. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 1. decembra 2016. - Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2016. ISBN 978-80-89417-72-8, s. 81-84. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 9. SUDZINA, Marián - ROVNÁ, Katarína - STRIČÍK, Michal. Využiteľnosť rôznej rastlinnej hmoty pri kompostovaní. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. TÓTH, Miroslav. Podiel poľnohospodárstva na HDP Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 725-734 CD-ROM. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok