Výsledky vyhľadávania

 1. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika. Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska. Recenzovali: Ondřej Machek, Radim Bačuvčík. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 166 s. [11,85 AH]. ISBN 978-80-88356-02-8.
 2. SZARKOVÁ, Miroslava. Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0. Recenzenti: Jozef Králik, Pavol Kita. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 99 s. [4,45 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-063-6.
 3. BUKOVEN, Ján. Úloha kolektívneho investovania v oblasti vedeckotechnických inovácií a podpore start–up spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. RALBOVSKÝ, Andrej. Význam moderných komunikačných nástrojov pre tvorbu imidža vybranej spoločnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2019. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. Helena Majdúchová a kolektív ; editor: Dana Hrušovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 452 s. [22,9 AH]. ISBN 978-80-225-4618-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 46 s. [2,8 AH]. ISBN 978-80-225-4689-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KUBINA, Milan et al. Reputačný manažment : problematika budovania online reputácie v podniku. Recenzenti: Jozef Strišš, Peter Dorčák. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. [163 s.] [11,23 AH]. APVV-15-0511. ISBN 978-80-554-1571-0.
 8. LUKÁČ, Jozef et al. Aspekty finančného riadenia miest a obcí na Slovensku v kontexte finančného zdravia : záverečná správa k projektu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia k projektu č.: I-19-110-00. Posudzovatelia: Alena Bašistová, Zuzana Kudlová. Košice, 2019. 23 s. I-19-110-00.
 9. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Online Reputation Management. Reviewers: Daniel Zorn, Benjamin Beug. 1st Edition. Praha : Professional Publishing, 2019. 204 s. [9,88 AH]. APVV-15-0511. ISBN 978-80-88260-35-6.