Výsledky vyhľadávania

 1. STN ISO 45001: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ŠVEC, Marek - DROBNÝ, Michal - SZABÓOVÁ, Tímea. Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 635 s. ISBN 978-80-8168-756-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zákony III/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákonník práce : autorský zákon : zákon o pedagogických zamestnancoch : zákon o kolektívnom vyjednávaní : zákon o ochrane osobných údajov : zákon o BOZP : zákon o službách zamestnanosti : zákon o minimálnej mzde. Žilina : Poradca, 2018. 432 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector. Paris : OECD, 2018. 188 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en> ISBN 978-92-64-29057-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Employment and social developments in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 265 s. ISBN 978-92-79-68093-9. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment. Paris : OECD, 2017. 214 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment_9789264278240-en> ISBN 978-92-64-27823-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD - FAO guidance for responsible agriculrural supply chains. Paris : OECD, 2016. 86 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en> ISBN 978-92-64-25095-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pracovné právo Európskej únie : dokumenty. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. 400 s. ISBN 978-83-7490-819-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]