Výsledky vyhľadávania

 1. BAKEŠ, Milan - VOJTĚCH, Jakub. Vliv daní na stabilitu podnikatelského prostředí. In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 30-51.
  článok

  článok

 2. RAKOVSKÝ, Peter. Princíp nezávislého vzťahu ako jeden zo spôsobov zabránenia zneužitiu práva v daňovej oblasti. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 253-262.
  článok

  článok

 3. ANDREJOVSKÁ, Alena - LIPTÁKOVÁ, Erika. Daňová konkurencia z pohľadu zdanenia a vplyvu makroekonomických determinantov. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 5-16.
  článok

  článok

 4. WRÓBLEWSKA, Małgorzata. Škodlivá daňová súťaž v globalizovanom svete. Zaoberá sa tým Svetová obchodná organizácia? In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 1, s. 13-23.
  článok

  článok

 5. DROBISZOVÁ, Agata. Institucional conditions and impact fiscal policy on economic growth: case of European Union countries. In MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, s. 724-733 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BÖHM, Patrik - BÖHMOVÁ, Gabriela - GAZDÍKOVÁ, Jana. Predikcia vývoja daňových príjmov verejnej správy SR na roky 2015 - 2018. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 2, s. 15-21.
  článok

  článok

 7. KAJANOVÁ, Jana. Vývoj priamych daní na Slovensku. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 17-26. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf>
  článok

  článok

 8. ČERVENÁ, Karolína. Zdaňovanie na území Slovenska v historickom kontexte (s akcentom na priame dane). In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 26-45 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TEPLICKÁ, Katarína - DAUBNER, Michal. Štúdia závislosti daňovej konkurencie a daňového zaťaženia členských štátov Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 2, s. 172-186.
  článok

  článok

 10. WEFERS, Jarmila. Daňová sústava Rakúska. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 804-812.
  článok

  článok