Výsledky vyhľadávania

 1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Komparácia pôsobností a zodpovedností samospráv v južných krajinách Európy. In Inproforum 2013 : sborník z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 7.-8. listopadu 2013. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-440-7, s. 197-200 CD-ROM. PMVP I-13-103-00.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena. Malá obec má šancu si pomôcť(?). In Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice : mezinárodní vědecká konference konaná dne 9. listopadu 2011 v Kutné Hoře. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2, s. 14-20 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.fek.zcu.cz/doc/svrr/P3%20Je%C5%BEek_Ka%C5%88ka%20Konkurenceschopnost%20a%20udr%C5%BEiteln%C3%BD%20rozvoj%20mal%C3%BDch%20m%C4%9Bst%20a%20venkov%20region%C5%AF.pdf>
  článok

  článok

 3. ŽÁRSKA, Elena - BALÁŽOVÁ, Eva - KOZOVSKÝ, Dušan. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 192 s. ISBN 978-80-225-2293-9. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 4. STANEKOVÁ, Eva et al. Systémová analýza faktorov a spôsobov formovania verejného sektora v SR a ich komparácia v medzinárodnom meradle : vzájomné súvislosti medzi verejnou správou a verejnou ekonomikou v podmienkach jej reformy - názov 2. etapy riešenia. Bratislava : Ekonomická univerzita, VÚNH, 1999. 82 s. Štúdie. ISSN 1335-1419. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 5. STANEKOVÁ, Eva. Transformačný proces v podmienkach SR z pohľadu konštituovania verejného sektora. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov. - Bratislava : INFORMEX, 1999, 1999, roč. 10, č. Dvojčíslo k 3. tisícročiu, s. 35.
  článok

  článok