Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Produktom manažérskeho tímu sú dobré rozhodnutia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 21-24.
  článok

  článok

 2. PROKOP, Viktor - STEJSKAL, Jan - KUVÍKOVÁ, Helena. The Different drivers of innovation activities in European Countries: A comparative study of Czech, Slovak, and Hungarian manufacturing firms. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 31-45.
  článok

  článok

 3. HORKÝ, Štěpán - KOUBA, Luděk. Znalostní ekonomika a institucionální prostředí v post-tranzitivních ekonomikách Evropské unie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 1, s. 58-76.
  článok

  článok

 4. HUSÁR, Jaroslav. Má zmysel pojem poznatková ekonomika? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 1, s. 95-106.
  článok

  článok

 5. JAROŠOVÁ, Jana. Systematické vzdelávanie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 4, s. 52-53.
  článok

  článok

 6. HORKÝ, Štěpán - KOUBA, Luděk. Znalostní ekonomika v zemích střední a východní Evropy – cesta ke konkurenceschopnosti? In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 5, s. 18-40.
  článok

  článok

 7. FÁZIKOVÁ, Mária - MELICHOVÁ, Katarína. The Problems of knowledge economy and innovation processes in agriculture : case study of the Nitra region. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISSN 1336-5452, 2014, roč. 11, č. 1, s. 24-29.
  článok

  článok

 8. RAJČÁKOVÁ, Eva - ŠVECOVÁ, Angelika. Vedomostná ekonomika – regionálne disparity v kontexte kohéznej politiky v podmienkach SR. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISSN 1337-9453, 2014, roč. 18, č. 2, s. 156-168.
  článok

  článok

 9. KLINEC, Ivan. Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 10. TAJTÁKOVÁ, Mária. Kultúra vs. ekonomika: Nevyriešená dilema. In Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava. - Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. ISBN 978-80-89306-20-6, s. 266-271. Dostupné na : <http://www.cutn.sk/Library/proceedings/mch_2013/editovane_prispevky/30.%20Tajt%C3%A1kov%C3%A1.pdf>
  článok

  článok