Výsledky vyhľadávania

 1. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Zostavovateľské a grafické práce: Jaromír Novák, Jana Kopásková ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2020. 74 s. CD-ROM [3,7 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4744-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. NOVÁK, Jaromír. Vplyv vybraných prístupov k výučbe ekonomických predmetov na motiváciu žiakov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2020. ISBN 978-80-225-4744-4, s. 45-49 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. BERKOVÁ, Kateřina - KREJČOVÁ, Kristýna - NOVÁK, Jaromír. Students' Attitudes to Selected Subjects in Secondary Economic Education. - Registrovaný: Scopus. In Problems of Education in the 21st Century. - Siauliai : Scientia Socialis, 2020, vol. 78, no. 1, pp. 9-23 online. IGS VŠE F1/7/2018, VŠE IP 100040, KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava - BENEŠOVÁ, Dana. The Impact of Socio - Technological Changes on Service. In New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges : Collective Monograph. - Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. ISBN 978-954-8590-85-3, pp. 59-81 online [1,1 AH]. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Analýza postojov žiakov k vybraným aspektom osobnosti učiteľa ekonomických predmetov. In Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-87570-48-7, s. 127-132 online. KEGA 005EU-4/2019. Dostupné na : <http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf>
  článok

  článok

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky pre učiteľov. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. [9,123 AH]. ISBN 978-80-225-4738-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. Poistné právo pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 221 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-571-0180-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. LORINCOVÁ, Silvia - JONIAKOVÁ, Zuzana. 11. Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika, manažment a technológie v podnikoch 2019. In TUZVO : časopis Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2453-8957, 2019, roč. 27, č. 2., s. 29.
  článok

  článok

 9. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Pripravenosť študentov z matematiky na štúdium na vysokej škole s ekonomickým zameraním. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 52-57.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Riadenie marketingových procesov v univerzitnom prostredí. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 106-113.
  článok

  článok