Výsledky vyhľadávania

 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Využitie viackriteriálnej analýzy pri hodnotení kvality života krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 62-68 online.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera. Measuring Social Inequality. In EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. International Scientific Conference. EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times : Proceedings of the Second International Scientific Conference, March 22, 2018, (Ljubljana, Slovenia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-11-0, pp. 62-67 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 60-76. VEGA 1/0770/17 "Dostupnosť bývania na Slovensku".
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera. Miery generalizovanej entropie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 7, s. 98-103. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179801/fss0713.pdf>
  článok

  článok

 5. TURŇA, Ľubomír. Posúdenie možnej existencie vratnosti dynamických informačných systémov a procesov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-5].
  článok

  článok

 6. ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia. Nové spôsoby hodnotenia investičných príležitostí pre použitie rizikového kapitálu. In Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2881-8, s. 3-8. PMVZ 2330257.
  článok

  článok

 7. ŽÚDEL, Branislav. Zdroje a limity hospodárskeho rastu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 432-443.
  článok

  článok

 8. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informatika. 5. dopln. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 344 s. ISBN 978-80-89085-93-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 9. MORAVČÍK, Alexander. Vplyv entropie systému na vzťah medzi investovaním, ekonomickým rastom a efektívnosťou investícií. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 1, s. 100-110.
  článok

  článok

 10. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RÉVÉSZOVÁ, Libuša. Some applications of statistical information theory. In Creative Mathematics and Informatics. - Baia Mare : Department of Mathematics and Computer Science North University of Baia Mare, 2006. ISSN 1584-286X, 2006, vol. 15, p. 107-112.
  článok

  článok