Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Approaches to Education in the Field of Management, Marketing and Enviromental Consulting. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 84-91 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - Rudno nad Hronom. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 3-4, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Veličná. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 6-7, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Istebné. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 5, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 6. BACULÁKOVÁ, Kristína. Solutions for a Smart Urban Environment Air Quality, Transport and Energy Systems: Knowledge from Helsinki and Lessons to be Learned for Bratislava. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 2, pp. 8-15. EDGE 692413.
  článok

  článok

 7. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Environmental and Economic Aspects of Food Waste. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 276-284 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. ORESKÝ, Milan. Could We Be Closer to Sustainable Marketing Through the Circular Economy? In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 341-355 CD-ROM. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no.3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>
  článok

  článok

 10. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Dopady environmentálnej záťaže vo vybranom regióne. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 51-57. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok