Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila - KAŠČÁKOVÁ, Alena. Faktory pracovnej motivácie a ich využitie pri vytváraní motivačných programov v hoteloch. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 1335-7069, 2015, roč. 16, č. 2, s. 163-172.
  článok

  článok

 3. MAZALOVÁ, Ivana - RICHTER, Jiří. The Elimination of selected barriers in the decision making process. In Central European Journal of Management. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISSN 2336-4890, 2015, vol. 2, no. 1, pp. 51-65.
  článok

  článok

 4. ROLKOVÁ, Monika. Efektívna motivácia. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 6, s. 70-72.
  článok

  článok

 5. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. ISSN 1336-7773, 2011, č. 2, s. 50-52.
  článok

  článok

 6. PUCHÁ, Nikoleta - ONOFREJOVÁ, Daniela. Moderná firma a skúmanie produktivity. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s. 74-76.
  článok

  článok

 7. FUKSOVÁ, Nadežda. Motivačné faktory z pohľadu pracovníkov v potravinárskom priemysle. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 3, s. 111-116. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0133994/fss0311.pdf>
  článok

  článok

 8. VANĚK, Michal - MAGNUSKOVÁ, Jana - TYKAL, Martin. Motivace pracovníků - cesta k úspěchu. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. ISSN 1212-3951, 2006, roč. 9, č. 1, s. 15-25.
  článok

  článok

 9. SCHWARCOVÁ, Monika. Komplexná produktivita. In Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre personalistiku, odmeňovanie, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pre sociálnu oblasť. - Bratislava : Národný úrad práce, 2002. ISSN 1335-4043, 2002, č. 2, s. 28-32.
  článok

  článok

 10. BERVIDOVÁ, Ludmila. Labour productivity as a factor of sustainable economic development of the CR agriculture. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 2, s. 55-59. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59194.pdf>
  článok

  článok