Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Factors Influencing Firm Growth - Theoretical and Empirical Overview. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-53. APVV 15-0322.
  článok

  článok

 2. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok

 3. ČARNICKÝ, Štefan et al. Data quality as a key factor for the succesful implementation and use of business inteligence. - Registrovaný: Web of Science. In Geoconference on ecology, economics, education and legislation SGEM 2014. international multidisciplinary scientific geoconference. Geoconference on ecology, economics, education and legislation SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference, 17-26 june 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, pp. 167-174. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 4. MESÁROŠ, Peter et al. Success factors of implementation and their effects to use of Business intelligence in practice. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, pp. 631-638. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Faktory ovplyvňujúce produktivitu práce. In Riadenie ľudských zdrojov v kontexte globálnych zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Trenčín, 26.4.2012. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. ISBN 978-80-8075-530-0, s. 75-78. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. KAVEC, Ján. Rekurzívny model zárobkov a produktivity práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján. Simultánny model zárobkov a produktivita práce. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 451-456. VEGA 1/0414/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 8. CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Podniková sféra a jej perspektívy po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 451-454.
  článok

  článok

 9. SEDLÁČEK, Jaroslav - SLÁVIK, Štefan - SZARKOVÁ, Miroslava. Příčiny úspěšnosti podniku. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 1, s. 75-86.
  článok

  článok