Výsledky vyhľadávania

 1. ŠULGANOVÁ, Monika. Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 541-560.
  článok

  článok


 2. KLACEK, Jan - KUPKA, Václav. Když tály ledy v české ekonomii : připomínka 50. výročí Pražského jara 68. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 3, s. 1-25.
  článok

  článok


 3. ŠÉTAFFY, Jozef. Franchising made in Slovakia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 66-67.
  článok

  článok


 4. ADAMIŠIN, Peter - KOTULIČ, Rastislav - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana. Legal form of agricultural entities as a factor in ensuring the sustainability of the economic performance of agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 2, pp. 80-92.
  článok

  článok


 5. BEJKOVSKÝ, Jan - STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Přiznání statusu tržní ekonomiky Číně: možné dopady na český chemický průmysl. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 52-63.
  článok

  článok


 6. BURÁK, Emil. Daňová kontrola - špeciálne otázky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 12, s. 32-39.
  článok

  článok


 7. KOREC, Pavol - RUSNÁK, Jaroslav. Zaostávajúce regióny Slovenska v kontexte nového (európskeho) regionalizmu. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 216-230. VEGA 1/0745/16.
  článok

  článok


 8. ŁEPKOWSKA, Kamila. Europeans and the market economy: weakening ties. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2016. ISSN 2391-7083, 2016, no. 4, pp. 32-41.
  článok

  článok


 9. SUCHÝ, Tomáš - HUDECOVÁ, Eva. Ekonomické aspekty konkurzného konania v podnikovej praxi. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2016. ISSN 1338-435X, 2016, roč. 6, č. 1, s. 14-21. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP1_2016.pdf>
  článok

  článok


 10. MACKENZIE, Iveta. Mergers & acquisitions in the European Union acquisition activity analysis. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 658-667 CD-ROM.
  článok

  článok