Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Lucia. Poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie adolescentov optikou sociálnej práce. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 462-468.
  článok

  článok

 2. KLIMENT, Juraj - ŠOLC, Marek. ISO 9004 - nad rámec OSO 9001 s cieľom dosiahnuť trvalý úspech. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. KRIŽOVSKÝ, Stanislav. Migrácia ako jedna z príčin extrémizmu. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 115-122.
  článok

  článok

 4. DAN, Horatiu. A European Integration Perspective on the Function of Culture in the Socio-Economic Construction of the EU. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 4, s. 376-389.
  článok

  článok

 5. CHALUPOVÁ, Martina - ROJÍK, Stanislav - PROKOP, Martin. Image kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, prosinec 2017, roč. 8, č. 3, s. 43-50.
  článok

  článok

 6. ANDACKÝ, Jozef - PETKOVÁ, Zuzana - MAKAROVÁ, Xénia. Štát vypína e-podpis, posiela ľudí späť na úrady. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 10-13.
  článok

  článok

 7. Jeden elektronický podpis na všetko je málo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 14-16.
  článok

  článok

 8. BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 2, s. 29-56.
  článok

  článok

 9. TREŠČÁKOVÁ, Diana. Virtuálna identita a elektronické schránky – vzájomné súvislosti. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISSN 1339-3995, 2017, roč. 5, č. 1, s. 113-120.
  článok

  článok

 10. ŠEBEŇOVÁ, Ľubica. European identity of the selected Slovak political representatives during the period of Eurozone crisis. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 2, s. 67-90.
  článok

  článok