Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Online reputácia uchádzačov o zamestnanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 89-91.
  článok

  článok

 2. GODA, Natália. Ice-Hockey – the Most Unifying Aspect in the Slovak Society and a Part of Its Identity. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/05/09/slovakia-social-briefing-ice-hockey-the-most-unifying-aspect-in-the-slovak-society-and-a-part-of-its-identity/>
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír. Možnosti a limity rozvoja demokratických štruktúr v islamskom prostredí postsovietskej Strednej Ázie. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no.1, pp. 49-65.
  článok

  článok

 4. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČECH, Ľubomír. Hľadanie regulačnej funkcie islamu v krajinách postsovietskej Strednej Ázie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 13-18 online.
  článok

  článok

 6. ČECH, Ľubomír. The Impacts of the Increasing Significance of Islam in Central Asia. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 76-80.
  článok

  článok

 7. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Súčasný fenomén nekultúrnej politiky v kontexte diskusií o Globálnom rámci bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 760-766 online.
  článok

  článok

 8. FIFIKOVÁ, Dominika. Soft power Ruskej federácie. Jazyková politika Ruskej federácie a jej uplatnenie v Azerbajdžane. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 69-73 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. STASHUK, Vitalii. Some factors stipulating formation of the regional identity of the Ukrainian population. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 324-328 online.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Najstaršie dejiny interkultúrnych vzťahov: od doby bronzovej až po Homéra. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 967-973 online. VEGA 1/0864/18.
  článok

  článok