Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Dostupné na : https://www.degruyter.com/view/j/revecp
  časopis

  časopis

 3. Economics and Business Review. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: ProQuest. Poznań : Poznań University of Economics. 4x ročne. ISSN 2392-1641. Dostupné na : http://ebr.edu.pl/
  časopis

  časopis

 4. Současná Evropa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. Vedecký časopis. 2x ročne. ISSN 1804-1280. Dostupné na : http://www.vse.cz/se/index.php
  časopis

  časopis

 5. European Union Politics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. London : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 1465-1165. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/eup
  časopis

  časopis

 6. Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii. Bratislava : Euroreport plus. 4x ročne. ISSN 1336-8796. Dostupné na : http://www.euroreportplus.sk
  časopis

  časopis

 7. European economy. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. Nepravidelne. ISSN 0379-0991
  časopis

  časopis

 8. Ekonomika poľnohospodárstva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 4x ročne. ISSN 1335-6186. Dostupné na : http://www.vuepp.sk/ep.htm
  časopis

  časopis

 9. European economy news. Luxembourg : European Communities. 4x ročne. ISSN 1830-5180. Dostupné na : http://europa.eu.int/comm/economy_finance/een/index_en.htm
  časopis

  časopis

 10. euroREPORT : časopis na podporu integrácie Slovenska do Európskej únie. Bratislava : Aktuall-press. 12x ročne. ISSN 1335-9762
  časopis

  časopis