Výsledky vyhľadávania

 1. TALNAGIOVÁ, Viktória. Kalkulačný systém versus finančné účtovníctvo. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 2, s. 68-73.
  článok

  článok

 2. ŠEDIVÁ, Zuzana. Treba kalkulovať? : hľadanie ekonomického zdravia hotela. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2015. ISSN 1337-0545, 2015, roč. 9, č. jar, s. 32-38.
  článok

  článok

 3. PAVLÍK, Tomáš. Ako využiť metódu ABC vo svoj prospech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 5, s. 52-53.
  článok

  článok

 4. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka - NOVÁK, Petr. Cost and reimbursement analysis of selected hospital diagnoses via activity-based costing. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 50-61.
  článok

  článok

 5. VÝROSTOVÁ, Eva. Využitie ABC a TOC pri rozhodovaní o produktovom mixe. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 4, s. 1-12.
  článok

  článok

 6. KOSTKOVÁ, Albína. Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 293-296 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. HUDEC, Marián. Ako vyrátať náklady v doprave. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 13.
  článok

  článok

 8. POPESKO, Boris. "Throughput accounting" ako nástroj manažérskeho rozhodovania. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 2, s. 43-48.
  článok

  článok

 9. KOŠOVSKÁ, Iveta - FERENCZI VAŇOVÁ, Alexandra - VÁRYOVÁ, Ivana. Využitie kalkulácií podľa aktivít – metóda ABC v riadení podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878, 2013, č. 3, s. 47-55. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190877/PEAM32013.pdf>
  článok

  článok

 10. HUDEC, Marián. Inteligentné nástroje hľadajú riešenia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2012. ISSN 1336-9857, máj 2012, č. 5, s. 14.
  článok

  článok