Výsledky vyhľadávania

 1. WIECZOREK, Susann. Industrie-4.0-spezifische Anforderungen an das Betriebswirtschafts-Studium: unter Berücksichtigung von Kernkompetenzen und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KITTOVÁ, Zuzana - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Teaching Spanish as a Foreign Language for Students of Economics. In 3rd International Scientific Conference. Teaching Methods for Economics and Business. Teaching Methods for Economics and Business Sciences : Proceedings of the 3rd International Scientific Conference. - Maribor : University Press, 2020. ISBN 978-961-286-356-2, s. 137-151. KEGA 1/0897/17, KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava - KOUIS, Yiannis. Human Resources in Hospitality Management. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, s. 192-204 online.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - VALENČÍK, Tomáš - ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Tvrdé a mäkké manažérske faktory v kontexte inovatívnych prístupov k riadeniu organizácií. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 38-45 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Lívia. Neuere Forschungen zur Textlinguistik und Textkompetenz. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 11-18 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. VARGOVÁ, Dominika. Tréning vybraných kompetencií študenta cudzích jazykov na príklade stratégie výučby prekladu. In Vzdelávanie v anglickom jazyku : sprievodca aktuálnym výskumom a jeho aplikáciami. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-10-7, s. 69-82 [1,04 AH].
  článok

  článok

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Kompetenčný model zamestnanca vo svete práce 4.0. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 19-28 CD-ROM. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 8. STRELINGER, Ján. Postavenie gramatiky ako súčasti komunikatívnej kompetencie. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L4 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-065-4, s. 128-136.
  článok

  článok

 9. PAŠKOVÁ, Hana. Advantages and Disadvantages of Teaching Business English in Mixed Level Groups. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, n. 2, pp. 88-95.
  článok

  článok

 10. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Industry 4.0 – Changes in Business Administration Studies: The CDO As a Future Profile Description for the Graduates from this Field? In MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4280-6, pp. 247-254 online.
  článok

  článok