Výsledky vyhľadávania

 1. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose - FIGUROVÁ, Dana. Analýza daňovej konkurencie s použitím väzňovej dilemy a vývojový trend príjmov z dane z príjmov právnických osôb na Slovensku. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0351/17 : zborník z workshopu : 4.december 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4430-6, s. [1-13] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Competitive barriers, their importance for competition policy and theoretical approaches to them. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 284-288 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 3. VARGOVÁ, Andrea. Digital transformation of Europe´s industry and enterprises as competitiveness factor. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 91-96.
  článok

  článok

 4. ČIHOVSKÁ, Viera. Factors and determinants of the European marketing. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 7-11 CD ROM.
  článok

  článok

 5. SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť EÚ podľa GCI. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 86-90.
  článok

  článok

 6. ŠKORVAGOVÁ, Simona - DRIENIKOVÁ, Kristína. Socioeconomic aspects of the EU competitiveness. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 6, pp. 55-66.
  článok

  článok

 7. CSIKÓSOVÁ, Adriana - MIHALČOVÁ, Bohuslava - ANTOŠOVÁ, Mária. International business. Reviewers: Michal Pružinský, Katarína Čulková. 1st ed. Ostrava : VŠB Ostrava - Technical University of Ostrava, 2015. 71 s. [3,55 AH]. VEGA 1/0176/13, VEGA 1/0708/14. ISBN 978-80-248-3737-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PAVELKA, Ľuboš - KRCHNÁK, Peter. Competitive advantages. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 2, s. 2-6.
  článok

  článok

 9. MIŠURA, Ján. Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2013. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BALHAR, Vítězslav. Globálna konkurencieschopnosť a SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 1-15, CD-ROM.
  článok

  článok