Výsledky vyhľadávania

 1. SCALA, André. Šport a filozofia. Preklad: Andrea Tureková. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 7, s. 541-549.
  článok

  článok

 2. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Pojem kultúry ako superštruktúry v diele Igora Hrušovského. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 10, s. 832-844.
  článok

  článok

 3. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Homér a predsókratovské myslenie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 10, s. 813-823.
  článok

  článok

 4. ANTALOVÁ, Mária - STRHÁR, Pavol. Vybrané teoreticko-metodologické prístupy k hodnotám. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, jún 2013, roč. 1, č. 2, s. 129-139 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173897/2_vydanie_jun_2013.pdf>
  článok

  článok

 5. CHOLUJ, Vladimír. Vedecké dielo Martina Mosného v kontexte súčasných trendov poznávania skutočnosti. In Technológia a matematika : zborník prednášok z odborného seminára : spomienkový seminár na Ing. Martina Mosného, CSc. - Bratislava : Slovenská zváračská spoločnosť, 2007. ISBN 978-80-969393-9-8, s. 19-41.
  článok

  článok

 6. SIVÁK, Rudolf. Systémovosť v myslení a konaní ekonómov. In Metodologické otázky systémovosti hospodárstva v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2002 : zborník z celoštátnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1818-2, s. 7-9.
  článok

  článok

 7. ADAMKOVÁ, Hana. Kvalitatívny prieskum trhu - skupinový rozhovor. In Slovenský výber : časopis manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2001, 2001, roč. 5, č. 7-8, s. 35.
  článok

  článok

 8. KAČÁNI, Vladislav et al. Základy učiteľskej psychológie : vybrané problémy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999. 214 s. ISBN 80-08-02830-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. KULČÁKOVÁ, Marta. Výskum trhu. 1. vyd. Bratislava : SOFA, 1994. 129 s. Edícia pre ekonomické a hospodárske poradenstvo. ISBN 80-85752-10-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]