Výsledky vyhľadávania

 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. JERZ, Vladimír. Procesný manažment a počítačová simulácia. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 1, s. 14-19 online.
  článok

  článok

 3. JUROVATÁ, Dominika. Komparatívna štúdia simulačných nástrojov. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 4. DILSKÝ, Slavomír. Trendy v počítačovej simulácii v spojení s projektovaním výrobných systémov. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 2, s. 42-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0151337/PaI_2012_02.pdf>
  článok

  článok

 5. MILATA, Ivo - MÜLLEROVÁ, Jana - KAŠPAR, Vladislav. Generovanie stochastických činností v intermodálnej doprave. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 1, s. 25-30.
  článok

  článok

 6. ŠKORÍK, Peter - ŠTEFÁNIK, Andrej. Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112509/PaI_2010_01.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠIŠULÁK, Adam. Simulácia a simulačná optimalizácia. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 126-136. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana - MIŠOTA, Branislav. Počítačové simulácie ako inovatívne prístupy v procese experimentovania so socioekonomickými systémami. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 163-166. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 9. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Pravděpodobnostní přístupy v investičním rozhodování a jejich implementace. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2010. ISSN 1802-8934, 2010, č. 1, . Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 10. HUČKA, Miroslav et al. Víceúrovňový přístup k modelování podnikových procesů na bázi hodnotových řetězců. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 119-130.
  článok

  článok