Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózovaní Eurostatu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65.
  článok

  článok


 2. SLEPECKÝ, Jaroslav. Economics of Disasters. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 123-129.
  článok

  článok


 3. MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza dopadov vonkajších rizík na slovenskú ekonomiku s využitím makroekonomického modelu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. ISSN 1336-7420, 2018, roč. 14, č. 2, s. 28-50.
  článok

  článok


 4. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Důchodový věk na Slovensku a v Česku stanovený na základě relativního prospektivního věku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. ISSN 1336-7420, 2018, roč. 14, č. 2, s. 19-27.
  článok

  článok


 5. ŠVÁBOVÁ, Lucia. Porovnanie predikčnej schopnosti modelov predikcie bankrotu slovenských malých podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 97-106.
  článok

  článok


 6. KARPENKO, Lidiia. Conceptual Bases of Investment Controlling and Impact Investing: Process Modelling of International Strategies. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 3, s. 292-323.
  článok

  článok


 7. MACHALINA, Denis - NÉMETHOVÁ, Jana. Vybrané štatistické metódy a ukazovatele hodnotenia poľnohospodárstva. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 1, s. 300-316.
  článok

  článok


 8. BOHDALOVÁ, Mária - GREGUŠ, Michal. The Impacts of Brexit on European Equity Markets. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1804-509X, 2017, vol. 8, no. 2, pp. 5-18.
  článok

  článok


 9. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  článok

  článok


 10. MAZOUCH, Petr - VLTAVSKÁ, Kristýna - STAŇEK, Tomáš. Towards the unnecessity of human development index: the case of sensitivity analysis. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 4, s. 5-18.
  článok

  článok