Výsledky vyhľadávania

 1. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Aspekty ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu zamestnancov v zdravotníctve. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 65-88 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. STACHOVÁ, Katarína et al. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Naše more : International Journal of Maritime Science & Technology. - Dubrovnik : University of Dubrovnik. ISSN 1848-6320, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 180-186 online.
  článok

  článok


 3. ZUBAĽOVÁ, Alena. Vplyv efektu dávkového a daňovo-odvodového systému na (ne)zamestnanosť nízkoprijímových skupín obyvateľstva v Slovenskej republike. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 122-130 online.
  článok

  článok


 4. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Systémy poskytovania zamestnaneckých výhod. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 29-35 CD-ROM. VEGA 1/0251/2017.
  článok

  článok


 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena - SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Participation of Students in the Family Business and their Motivation to Entrepreneurship. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 3, s. 304-317. VEGA 1/0586/18, VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 6. OLEXOVÁ, Cecília - HUSŤÁK, Milan. Prieskum spokojnosti zamestnancov. In Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-7115, 2018, roč. 13, č. 2, s. 36-42.
  článok

  článok


 7. BUKOVOVÁ, Sylvia - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Motivated Employees - the Strategic Factor of Company Competitiveness. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 18-26. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 8. GRANČIČOVÁ, Katarína - JONIAKOVÁ, Zuzana. Stabilization of Human Capital in the Organization. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 84-93. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 9. DANKOVÁ, Lenka. Generácie x, y, z a ich správanie sa na trhu práce. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 2, s. 27-36 online. I-18-110-00.
  článok

  článok


 10. OLEXOVÁ, Cecília. Hodnotenie zamestnancov ako nástroj motivácie. In Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-7115, 2017, roč. 12, č. 5, s. 29-38.
  článok

  článok