Výsledky vyhľadávania

 1. MURA, Ladislav et al. Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in business & economics : International Journal of Scholarly Papers. - Kaunas : Kaunas Faculty. ISSN 1648-4460, 47, vol. 18, no. 2, (2019.
  článok

  článok

 2. POBUDOVÁ, Daniela. Hrozí personálny kolaps v slovenskom zdravotníctve? In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 109-119 CD ROM. [ITMS 26240120032].
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - PSOTA, Ivan - MUCSKA, Matej. Motivácia a pracovná spokojnosť zdravotníckych pracovníkov. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 72-88 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Komunikačné kanály vo firemnej praxi. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 138-152 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. STACHOVÁ, Katarína et al. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Naše more : International Journal of Maritime Science & Technology. - Dubrovnik : University of Dubrovnik. ISSN 1848-6320, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 180-186 online.
  článok

  článok

 6. DANKOVÁ, Lenka. Generácie x, y, z a ich správanie sa na trhu práce. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 2, s. 27-36 online. I-18-110-00.
  článok

  článok

 7. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Systémy poskytovania zamestnaneckých výhod. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 29-35 CD-ROM. VEGA 1/0251/2017.
  článok

  článok

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena - SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Participation of Students in the Family Business and their Motivation to Entrepreneurship. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 3, s. 304-317. VEGA 1/0586/18, VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 9. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Aspekty ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu zamestnancov v zdravotníctve. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 65-88 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. OLEXOVÁ, Cecília - HUSŤÁK, Milan. Prieskum spokojnosti zamestnancov. In Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-7115, 2018, roč. 13, č. 2, s. 36-42.
  článok

  článok