Výsledky vyhľadávania

  1. HODÁS, Milan. Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. Recenzenti: Robert Zbíral, Markéta Whelanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. 237 s. Studia Iuridica Bratislavensia. ISBN 978-80-7160-452-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. VETRÁKOVÁ, Milota. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Recenzenti: Beata Kosová, Marcela Verešová. Banská Bystrica : Belianum, 2014. 161 s. ISBN 978-80-557-0671-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA), obdobie 2000-2006 : osobitná správa č. 12 / 2008 : (podľa článku 248 ods. 4 druhého pododseku Zmluvy o ES). Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2009. 37 s. ISBN 978-92-9207-172-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. VEBER, Jaromír - PINCOVÁ, Eva. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha : Professional Publishing, 2008. 149 s. ISBN 978-80-86946-46-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Evropské a mezinárodní insolvenční právo : komentář. Praha : C. H. Beck, 2007. 1550 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-591-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. PETŘÍKOVÁ, Růžena. Lidé v procesech řízení : multikulturní dimenze podnikání. Praha : Professional Publishing, 2007. 215 s. ISBN 978-80-86946-28-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. SORENSEN, Georg. Stát a mezinárodní vztahy. Přeložili: Ladislav Cabada a Šárka Waisová. Praha : Portál, 2005. 237 s. ISBN 80-7178-910-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. DOUCEK, Petr. Řízení projektů informačních systémů. Praha : Professional Publishing, 2004. 162 s. ISBN 80-86419-71-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  9. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. [Počet ex. : 22, z toho voľných 20, prezenčne 2]
  10. ČEPELKA, Čestmír - ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2003. 761 s. ISBN 80-86432-57-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]