Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta. Podpora interdisciplinárneho prístupu v ďalšom ekonomickomanažérskom vzdelávaní absolventov vybraných neekonomických zdravotníckych študijných odborov. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 269-278 online.
  článok

  článok

 2. BLÁHOVÁ, Mária - MAJTÁNOVÁ, Anna. Introducing Soft Skills in Business oriented Education With Special Focus on Insurance Industry. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 299-308. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 3. IVANIČKOVÁ, Mariana. Analýza záujmu o študijné odbory z pohľadu zamestnávateľov a absolventov vysokých škôl. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 22 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 4. KUBÍK, Peter. Duálne vzdelávanie ako základ inovácií spoločnosti. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 450-54 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch 3.3.12 Účtovníctvo, 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii, 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum na FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzent: Michal Fendek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [3336 s., 237 AH]. ISBN 978-80-225-3881-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TKÁČ, Michal - LIESKOVSKÁ, Vanda - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku a 3.3.9 Obchodné podnikanie na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, Bohuslava Mihalčová, Zuzana Hajduová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [30 AH]. ISBN 978-80-225-3880-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MARKOVIČ, Peter - MAJTÁN, Miroslav - LULKOVIČOVÁ, Ľudmila. Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch 3.3.13 Finančný manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, Ľuboslav Szabo, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [5220 s., 260,7 AH]. ISBN 978-80-225-3877-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Aspekty konkurencieschopnosti v študijnom odbore Finančný manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 9. STRIČÍK, Michal. Separovanie odpadu v rámci environmentálneho vzdelávania na pedagogickom pracovisku PHF EU v Michalovciach. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. KRIŠTOFÍK, Stanislav. Východiská pre tvorbu študijných programov pre zabezpečenie potreby rozvoja ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia. In Celoživotná kariéra a trh práce 2 : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : teoretické východiská tvorby študijných programov a determinanty modifikujúce ekonomické predmety v neekonomických študijných odboroch. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3715-5, s. 53-90. KEGA 006EU-4/2013.
  článok

  článok