Výsledky vyhľadávania

 1. ORESKÝ, Milan - REHÁK, Róbert. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 198 s. [10,86 AH]. ISBN 978-80-571-0174-1. [Počet ex. : 21, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ČIHOVSKÁ, Viera - PAVLIKOVÁ, Marta. Obchodný manažment : praktikum. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 213 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-4535-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Nástroje hodnotenia ekonomickej činnosti obchodného podniku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 71-83 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Obchodný manažment. Recenzovali: Jaroslav Kita, Ľubomír Drahovský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 266 s. [15,1 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-8168-515-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 6. LIPIANSKA, Júlia - PAVOLKOVÁ, Natália. Náklady obchodných podnikov – aplikácia na ŠKODA AUTO, a. s. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 216-226 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. LIPIANSKA, Júlia - HASPROVÁ, Mária. Tvorba cien v obchodných podnikoch. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 22, s. 249-262. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 8. ORESKÝ, Milan. Finančná analýza obchodnej firmy : (metódy, ukazovatele, využitie v praxi). Recenzenti Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 196 s. [10,17 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/N6ZULAyiw8> ISBN 978-80-225-3678-3. [Počet ex. : 14, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 9. KITA, Pavol et al. Geografický informačný systém - inovatívny nástroj posilňovania konkurencieschopnosti maloobchodných podnikov. Recenzentky Mária Tokárová, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 181 s. [12,4 AH]. VEGA 1/0039/11. ISBN 978-80-225-3716-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 10. MIKLOŠÍK, Andrej - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Geolokačné služby ako integrálna súčasť e-marketingu podniku. In Možnosti využitia geografického informačného systému v maloobchode ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilnenia konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3521-2, s. 67-74. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok