Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie programovacieho jazyka R a MS Excelu na výpočet bežného netto poistného v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Návrat k podstate produktu. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 2, s. 6.
  článok

  článok

 3. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Výpočet bežného netto poistného pre zmiešané poistenie s rôznou dĺžkou trvania poistenia pomocou MS Excelu a Prophetu. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 74-79 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - ÚRADNÍČKOVÁ, Kristína. Využitie automatizácie procesov pri kalkulácii MCEV v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 110-116 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Valuation of the new business in the life insurance under Solvency II. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 993-1000 online.
  článok

  článok

 6. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Risk management linked with investment life insurance products. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 530-537 online. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel. Prieskum o unit-linked medzi študentmi. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 2, s. 14.
  článok

  článok

 8. MAJTÁNOVÁ, Anna - SOJKOVÁ, Lívia. Výzvy životného poistenia v rámci sociálnej politiky štátu. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 342-351. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok

 9. FAZEKASOVÁ, Anikó - KAFKOVÁ, Eva. The Comparison of selected indicators of insurance companies of allianz in the Slovak Republik and Hungary. In Zeszyty naukowe : współczesne problemy zarządzania. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2013. ISSN 2300-5157, 2013, nr.1, s. 29-39. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 10. ŠKRINIAR, Pavel. Riziko z investície až na druhom mieste. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2013. ISSN 1339-2220, 2013, roč. 2, č. 1, s. 20-21. Dostupné na : <http://www.financievpohode.sk/>
  článok

  článok