Výsledky vyhľadávania

 1. KORENÁ HILLAYOVÁ, Michaela et al. Possibilities of Forest Property Insurance to the Risk of Fire under the Conditions of Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 225-233.
  článok

  článok

 2. ČAMEK, Miroslav. Zásahy do druhého piliera – a opäť vedľa! In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 2, s. 4-7, 19.
  článok

  článok

 3. GAŠPARÍK, Marek. Poistenie pohľadávok zabezpečuje tretinu hodnoty majetku poistených spoločností. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 2, s. 14-16, 19.
  článok

  článok

 4. NEČAS, Svatopluk. Financial health of a commercial insurance company and its coherences. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527, 2016, roč. 10, č. 25, s. 22-32.
  článok

  článok

 5. GRMANOVÁ, Eva. Ľudské zdroje komerčných poisťovní. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 3, s. 65-71. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0208184/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_20>
  článok

  článok

 6. BANDZI, Adriana. Nový legislatívny rámec EÚ podnikania v cestovnom ruchu. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 5-6, s. 4-6, 24.
  článok

  článok

 7. IZÁKOVÁ, Katarína - LAPKOVÁ, Marta. Finančná stabilita vybraných komerčných poisťovní. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-8 [CD-ROM].
  článok

  článok

 8. Konkurujeme si, ako sa len dá. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 20. júna 2013, roč. 23, č. 24, s. 14-16.
  článok

  článok

 9. PUKALA, Ryszard - KAFKOVÁ, Eva. [Vybrané oblasti poisťovníctva a konkurencieschopnosti komerčných poisťovní]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2013. ISSN 1335-9746, 2013, roč. 12, č. 28, s. 106-107. Recenzia na: Vybrané oblasti poisťovníctva a konkurencieschopnosti komerčných poisťovní / Šírá, E. - Prešov : Bookman, s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89568-44-4.
  článok

  článok

 10. NOVÁKOVÁ, Jana. Komparácia vybraných poisťovní v SR a ČR. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 85-91. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok