Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Skills Strategy Flanders : Assessment and Recommendations. 2019 ; Paris : OECD. 211 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-flanders_9789264309791-en> ISBN 978-92-64-30978-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KUCZERA, Małgorzata - BASTIANIĆ, Tanja. Apprenticeship and Vocational Education and Training in Israel. Paris : OECD, 2018. 89 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264302051-en.pdf?expires=1551690286&id=id&accname=guest&checksum=74C42BF9BFB73C796F158E7B4583EBC2> ISBN 978-92-64-30204-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2018 : 60. Jahrgang. Düsseldorf : Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Landesamt, 2018. 816 s. ISBN 978-3-939943-46-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Intercultural Management : A Case-Based Approach to Achieving Complementarity and Synergy. London : Palgrave, 2016. 344 s. ISBN 9781137027375. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  6. MICHAELI, Eva - IVANOVÁ, Monika. Geografická tektológia - metageografia : (úvod do štúdia geografie). Recenzenti: Alena Dubcová, Viliam Lauko. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 252 s. ISBN 978-80-555-1302-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy. Paris : OECD, 2015. 235 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en> ISBN 978-92-64-18085-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. STN EN ISO 8589/A1: Senzorická analýza - Všeobecný návod na usporiadanie senzorických pracovísk - Zmena A1 (ISO 8589: 2007/Amd 1:2014) : slovenská technická norma. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 4 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2012/2013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 46 s. ISBN 978-80-225-3471-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2011/2012. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 46 s. ISBN 978-80-225-3225-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]