Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Marcel - POLÁKOVÁ, Zdenka. Európska noc výskumníkov 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 170-171.
  článok

  článok

 2. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Discriminatory Factors Related to the University Teachers in the Slovak Republic. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp.175-184 [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Curie - aktuálne výzvy pre špecifický program ľudia. In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 14, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 4. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Sklodowska Curie v programe Horizont 2020 (2014-2020). In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 19, [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 5. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 6. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. MCCULLOUGH, Paul. Eight reasons for not forcing teachers to do research and publish and eight steps to becoming a successful researcher andpublisher. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 80-87.
  článok

  článok

 8. SVATÝ, Fedor. Účasť Slovenska v siedmom rámcovom programe EÚ, podporný systém SR. In Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2697-5.
  článok

  článok

 9. VASILOVÁ, Michaela. Spôsoby hodnotenia kvality vedeckovýskumnej práce učiteľov, univerzít, vedeckých článkov a časopisov. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania : zborník zo sympózia k vedeckému projektu VEGA 1/255/05 a internému grantu 300013/05 v redakcii Vandy Lieskovskej a riešiteľského kolektívu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2, s. 64-74.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Mária. Identifikácia efektívnych ciest zviditeľňovania mladých výskumníkov : (sumarizácia poznatkov z vybraných krajín). In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2006. ISSN 1336-1562, 2006, roč. 4, č. 1, s. 104-113. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0058428/MV2006-1.pdf>
  článok

  článok