Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave. Vedecký seminár. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014 [elektronický zdroj]. Zborník zostavila Brigita Boorová ; recenzenti zborníka: Andrej Dupaľ, Juraj Stern. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014. CD-ROM [100 s., 5,3 AH]. ISBN 978-80-225-4016-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 3. BILÍKOVÁ, Mária et al. Vedecko-výskumné zameranie katedier Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, marec 2006, roč. 8, č. 24, s. 97-103.
  článok

  článok

 4. MADĚRA, František - HAĽAMA, Juraj. Posudok recenzenta na Zborník príspevkov z druhého vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti Katedry účtovníctva. In Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska. Vedecký seminár. Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska : zborník príspevkov z druhého vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti Katedry účtovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2169-8, s. [66-67].
  článok

  článok

 5. CHOLUJ, Vladimír. Poznatková náročnosť, východisko a cesta tvorivej odbornej práce. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1335-4582, november 2003, roč. 5, č. 16, s. 36-40.
  článok

  článok

 6. ANTALOVÁ, Mária - LALUHA, Ivan - PECHOVÁ, Michaela. Identifikácia a analýza potrieb rozvoja ľudských zdrojov na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Interný grant č. 11) : analýza podmienok práce pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov na Ekonomickej univerzite v Bratislave : (výskumná správa) : výstup č. 1. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2002. 31 s.
 7. BALÁŽ, Peter. Postavenie a ciele Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Informačný bulletin výrobného družstevníctva, 1994, roč. 4, č. 2-3, s. 1-5.
  článok

  článok