Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 136 s. [8,60 AH]. ISBN 978-80-225-4526-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 2. FUTÓ, Gilbert. Právomoc prezidenta Spojených štátov amerických uznávať zahraničné vlády a štáty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 137-145 online.
  článok

  článok

 3. FUTÓ, Gilbert. Ústavná konštrukcia uzatvárania medzinárodných dohôd v USA. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 323-337 online.
  článok

  článok

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Proces vývoja územnej a správnej koherencie Slovenska. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 2, s. 1-17 online. VEGA 1/0964/15 "Experimentálne skúmanie vplyvu motivácie ekonomických subjektov na platenie daní".
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter - BOLEK, Vladimír. Nové manažerské trendy uplatňované v praxi podniků. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Mezinárodní konference. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z 10. mezinárodní konference : Kunovice, 31.5.2014. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2014. ISBN 978-80-7314-300-8, s. 119-123. VEGA 1/0042/13. Dostupné na : <http://edukomplex.cz/dokumenty/konference/sbornik_facilitator2014.pdf>
  článok

  článok

 6. SKORKOVÁ, Zuzana. Metódy ohodnocovania manažérskych spôsobilostí (kompetencií). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 26, s. 72-82.
  článok

  článok

 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kontrolný proces a jeho otázky. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 30.10.2013, [s. 1], [4,58 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/kontrolny-proces-a-jeho-otazky-2-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbVbFgPbQsxuu/?query=kontroln%FD+proces+a+jeho+ot%E1zky&serp=1>
  článok

  článok

 8. THOMASOVÁ, Elena. Triky a tipy pre úspešného manažéra - 7. diel: Ako dosiahnuť výsledky prostredníctvom druhých ľudí. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 18.6.2012, [s. 1-3] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/triky-a-tipy-pre-uspesneho-manazera-7-diel-ako-dosiahnut-vysledky-prostrednictvom-druhych-ludi-2-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbQ7EGsqlTM3Q/?uri_view_type=5>
  článok

  článok

 9. SATKOVÁ, Monika. Organizačné prostredie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 486-497. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 10. THOMASOVÁ, Elena. Delegovanie právomoci. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2012. ISBN 978-80-970759-2-7, s. 85-91. VEGA 1/0466/11.
  článok

  článok