Výsledky vyhľadávania

  1. HOŠOFF, Boris. Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jana Šimonová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. 238 s. VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-7144-292-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  2. KUBÍČEK, Pavol - ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana. Obchodné právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 383 s. ISBN 978-80-7380-619-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav z pohľadu práva EÚ a USA. Bratislava : IRIS, 2016. 106 s. ISBN 978-80-89726-55-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  4. MITTERPACHOVÁ, Jana. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 253 s. ISBN 978-80-8168-177-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 303 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-8168-205-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. STRAPÁČ, Peter - ĎURANA, Marián. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 401 s. Právna monografia. ISBN 978-80-8168-099-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. MAMOJKA, Mojmír. Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 217 s. ISBN 978-80-8168-122-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. KRÁLIK, Matúš. Zákon o správcoch : vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 207 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-067-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 293 s. ISBN 978-80-8168-068-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  10. KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. Praha : C.H.Beck, 2014. 242 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-515-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]