Výsledky vyhľadávania

 1. FRASCH, Alexander. Economic Impacts of Boeing Aircraft Groundings on Selected Subjects in Avation Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 101-111 online.
  článok

  článok

 2. FRASCH, Alexander. Aktivity medzinárodných osobných dopravcov v oblasti enviromentálnej udržateľnosti. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 2, s. 39-50 online. I-19-103-00.
  článok

  článok

 3. VERNER, Robert. The Importance of the Information System in the Implementation of Total Quality Management in the Aviation Idustry. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 213 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KLENKA, Michal. European Air Integration. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 720-728 online.
  článok

  článok

 5. KLENKA, Michal. Brexit and Aviation – Post-Brexit Options for the Aviation Industry. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 305-318 online.
  článok

  článok

 6. KLENKA, Michal. European Aviation Environmental Strategy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 211-223 online. EDGE, H2020 692413.
  článok

  článok

 7. BITTMANNOVÁ, Bianka. Čínske investície v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 23-31 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 8. PIĽA, Ján et al. Aircraft aerodynamics, structures and systems : vysokoškolská učebnica. Recenzenti: Peter Lipták, Jaroslaw Kozuba. 1. vyd. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. CD-ROM [354 s., 17,7 AH]. ISBN 978-80-553-1242-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HAJDUOVÁ, Zuzana - PIĽA, Ján. Systém riadenia lietadiel : (aircraft control system) [elektronický zdroj]. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM [88 s., 4,19 AH]. ISBN 978-80-553-1244-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DEVEČKA, Martin - FURDOVÁ, Lucia. Riadenie rizík v leteckom priemysle. In Eurokombi - Intermodal 2011 : zborník z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 6.-7. jún 2011. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2011. ISBN 978-80-554-0391-5, s. [1-7].
  článok

  článok