Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny v pracovnom procese a ich psychosomatické dôsledky (dopady). In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 635-640 CD-ROM. VEGA 1/0662/15, KEGA 14EU-4/2016.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kompetencie a požiadavky zamestnávateľských subjektov na absolventov pri vstupe do pracovného procesu. In Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe. - Praha : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-906894-0-4, s. 103-133 [1,74 AH].
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie profesijné vzdelávanie v podniku z pohľadu vybraných spôsobov organizácie vzdelávania. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 6-18 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov. Recenzovali: Teodor Kollárik, Jozef Papula. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 259 s. [28 AH]. ISBN 978-80-7552-175-0. [Počet ex. : 19, z toho voľných 13, prezenčne 3]
 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Proces vyhorievania a syndróm vyhorenia - burnout syndrom. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 1, s. 87-93. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176421/Auspicia-1-2013.pdf>
  článok

  článok

 6. HVIZDOVÁ, Eva - MIKLOŠÍK, Andrej. Pracovná motivácia a znalostný manažment. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 22, s. 198-208. VEGA 1/0047/11, VEGA 1/0418/11.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília. Manažment talentov ako priorita podniku. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-7. VEGA 1/0350/10.
  článok

  článok

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Ako sa stať úspešným lídrom svojho tímu. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 10, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Kontrola zamestnancov. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2008. ISSN 1335-9266, 2008, roč. 12, č. 5, s. 40.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Mária. Učiaca sa organizácia - nová dimenzia kvality pracovného života. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 4, s. 552-559.
  článok

  článok