Výsledky vyhľadávania

 1. MRAVČÁK, Peter. Umelá inteligencia pomáha s výrobou i triedi maily. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 14-16.
  článok

  článok

 2. MADĚRA, František - BREZINOVÁ, Zdena. Excel as the Software Instrument of Incidental Settlement of the Account Population. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 92-97.
  článok

  článok

 3. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 118-123.
  článok

  článok

 4. MAREŠ, Albert. Digital models of production workplaces creation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 57–60 online. VEGA 1/0853/16.
  článok

  článok

 5. MIKULÁŠKOVÁ, Justína - ČAMBÁL, Miloš - JURÍK, Lukáš. Využitie exaktných metód v podnikovej kultúre - aplikácia metódy AHP. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2015. ISSN 1338-435X, 2015, roč. 5, č. 2, s. 83-96. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP2015_2.pdf>
  článok

  článok

 6. JUROVATÁ, Dominika. Komparatívna štúdia simulačných nástrojov. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 7. JAKÁBOVÁ, Martina et al. Tvorba e-learningových materiálov pre koncept "digitálny podnik". In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 29-35.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Matej et al. MUVIS: a public particiapatory urban planning and multidimensional visualization online system. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 2, s. 85-100. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0181073/2013_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Poissonovo rozdelenie - rozdelenia zriedkavých javov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 1, s. 24-28. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0125784/fss0111.pdf>
  článok

  článok

 10. DUFEK, Roman. Ako si správne vybrať účtovný program pre outsourcing. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 9, s. 56-57.
  článok

  článok