Výsledky vyhľadávania

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 2. STANĚK, Peter. Current Issues of Global Economy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 39-52 online.
  článok

  článok


 3. ŽÁRSKA, Elena - VÁMOŠOVÁ, Monika. Decentralizácia a administratívna kapacita obce. - Registrovaný: Web of Science. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 875-882 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 4. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Solution to the enterprise crisis through restructuring. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 165-171 CD ROM. VEGA 1/0844/15 (100%).
  článok

  článok


 5. BROCKOVÁ, Ingrid. Tvorba a realizácia verejnej politiky v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 1, s. 64-77.
  článok

  článok


 6. STASHUK, Vitalii. Decentralization in Ukraine: status and prospects. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [655-660] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. HABRMAN, Michal - GABRIELOVÁ, Herta. Zmeny v štruktúre ekonomiky. In Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav. (Bratislava, Slovensko). Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii : vybrané témy a problémy. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-228-8, s. 53-94 [3,06 AH].
  článok

  článok


 8. BUZINKAI, Matej - ŠKVRNDA, František. The Development of the Chinese household registration system and its influence on the current. - Registrovaný: SCOPUS. In Society and Economy in Eastern and Central Europe : Journal of the Corvinius University of Budapest. - Budapest : AKADÉMIAI KIADÓ, 2014. ISSN 1588-9726, 2014, vol. 36, no. 2, pp. 199-215.
  článok

  článok


 9. KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Nezamestnanosť mladých ľudí a program Youth Guarantee. In Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4004-9, s. 36-42 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok


 10. KOVÁČOVÁ, Jana. Transformation of the International Monetary Fund: Reform of Member Quotas and Governance Reform. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 266-273 [CD-ROM]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok