Výsledky vyhľadávania

  1. Digital Government Review of Morocco : Laying the Foundations for the Digital Transformation of the Public Sector in Morocco. Paris : OECD, 2018. 130 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-morocco_9789264298729-en> ISBN 978-92-64-29871-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KUNEŠOVÁ, Hana - KOCOUREK, Aleš - BEDNÁŘOVÁ, Pavla. Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. xx, 386 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-502-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. Major transport infrastructure projects and economic development. Paris : OECD : International Transport Forum, 2014. 133 s. ITF Round Tables, 154. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/major-transport-infrastructure-projects-and-economic-development_9789282107720-en> ISBN 978-92-82-10771-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. VÝROSTOVÁ, Eva. Regionálna ekonomika a rozvoj. Bratislava : Iura Edition, 2010. 352 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-361-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]
  5. CIHELKOVÁ, Eva. Regionalismus a multilateralismus : základy nového světového obchodního řádu? Praha : C.H.Beck, 2010. 373 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-196-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  6. Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Vedecká konferencia. Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Bratislava, 22. októbra 2008. Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2009. 172 s. Dostupné na : <http://www.iz.sk/download-files/sk/vedecka-konf-zbornik.pdf> ISBN 978-80-970204-0-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2008. Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia SR : Slovenská agentúra životného prostredia, [2009]. 308 s. ISBN 978-80-88833-53-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. OBADI, Saleh Mothana. Globálna ekonomika: Nové trendy a analýzy vybraných problémov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 187 s. ISBN 978-80-7144-169-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. CIHELKOVÁ, Eva. Nový regionalismus : teorie a případová studie (Evropská unie). Praha : C. H. Beck, 2007. 361 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-808-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. JONES, David Martin - SMITH, M.L.R. ASEAN and East Asian international relations : regional delusion. Cheltenham : Edward Elgar, 2006. 269 s. ISBN 1-84376-491-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]