Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Rozpočtovanie škôl a školských zariadení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 12, s. 2-4.
  článok

  článok

 2. FOURIE, David J. Technical budgeting problems in Anglophone African countries: a strategy to minimise the problems. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. ISSN 1336-8818, 2016, roč. 13, č. 1, s. 22-39.
  článok

  článok

 3. HOŠTÁK, Peter. Analýza vzťahu medzi rozpočtovou odchýlkou a kvantitatívno-kvalitatívnymi parametrami programového rozpočtu mesta. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 134-148.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Osobitosti rozpočtového hospodárenia a účtovania v školách a školských zariadeniach. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Subjekty územnej samosprávy a porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 6, s. 3-6.
  článok

  článok

 6. KONVALINKOVÁ, Iveta. Časovosť - základná zásada rozpočtového hospodárenia v roku 2015. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 2-3, s. 17-19.
  článok

  článok

 7. SÝKORA, Jozef. Zatrieďovanie vybraných výdavkov prostredníctvom klasifikácie SK COFOG v obciach. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 3, s. 3-4.
  článok

  článok

 8. SÝKORA, Jozef. Osobitosti rozpočtovania a účtovania rozpočtových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok

 9. MATULOVÁ, Mariana. Rozpočet obce a vyššieho územného celku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 81-83.
  článok

  článok

 10. HOŠTÁK, Peter. Programové rozpočtovanie ako nástroj rozvoja ľudského kapitálu vo verejnej správe. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. ISSN 1336-3727, 2014, roč. 12, č. 2, s. 20-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192362/Socialno_ekonomicka_revue_volume_2_2014.pdf>
  článok

  článok